خانه‌‌ى‌ روزبه‌ در وب‌

سلام‌، من‌ روزبه‌ پورنادر ‌هستم‌، کرم‌ کتاب‌، کامپيوترکار، و مترجم‌.

من‌ د‌انشجو‌ى‌ ليسانس‌ د‌انشکده‌‌ى‌ مهندسى‌ کامپيوتر د‌انشگاه‌ صنعتى‌ شريف‌، ‌عضو تيم‌ پروژه‌‌ى‌ فارسى‌تک‌، و مسئول‌ فنى‌ پروژه‌‌ى‌ ‌اينترنت‌ فارسى‌ ‌هستم‌. ‌همين‌طور مسئول‌ مرکز FTP شريف‌.


My photo

لينک‌‌ها‌ى‌ خودم‌

لينک‌‌ها‌ى‌ جالب‌ شبکه‌